REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

P. P. H. " DOMABUD " 

 

§1

Postanowienia ogólne


 

 1. Sklep internetowy „PPH.  DOMABUD ” (dalej „Sklep”) znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://domabud.czest.pl/ prowadzi sprzedaż detaliczną w Internecie, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
   

 2. Sklep prowadzony jest przez firmę PPH. DOMABUD  
  (dalej „Domabud”) z siedzibą w Częstochowie ul. Wilsona 30, 42-200 Częstochowa, NIP: 5731172362.

 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem Sklepu.
   

 4. Regulamin określa zasady zawarcia umowy, wykonania Usługi i korzystania ze Sklepu internetowego.
   

 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
   

 6. Ceny towarów w Sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
   

 7. Domabud zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zmówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
   

 8. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie produktu wskazano inaczej (np. produkty z wyprzedaży).
   

 9. Wszelkie nazwy, oznaczenia, numery katalogowe są własnością producenta i podano je w celu identyfikacji towaru.
   

 10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 •  dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa, która akceptuje pliki typu cookie,

 •  dostęp do poczty elektronicznej,

 •  Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub,

 •  Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną  obsługą appletów Javy, JavaSkript i cookis,

 •  minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

 

§2

Świadczenie usług drogą elektroniczną


 

 1. W ramach prowadzonego Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
   

 2. Sklep świadczy Usługi drogą elektroniczną polegające na: prowadzeniu konta Klienta w Sklepie internetowym, umożliwieniu składania Zamówień na towary dostępne w Sklepie internetowym.
   

 3. Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje rozpoczęta w chwili dokonania Rejestracji.

 4. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych Klienta: imię i nazwisko ew. nazwa firmy (w zależności od tego czy ma być wystawiony paragon imienny czy faktura VAT), adres (ulica, numer domu/mieszkania wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
   

 5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie produktu do koszyka).
   

 6. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarte na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu składania Zamówienia na towary w Sklepie internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w chwili złożenia Zamówienia.
   

 7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
   

 8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
   

 9. Niezależnie od powyższych postanowień strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

§3

Zamówienia


 

 1. Zamówienia należy składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie poprzez przycisk „Zamawiam”. Aby można było dokonać zakupu niezbędne jest założenie konta użytkownika, które daje dodatkowo możliwości obserwacji statusu realizacji zamówienia. Następnie Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Wówczas Sklep rozpocznie realizację Zamówienia. W przypadku zmiany zapisanych w koncie użytkownika danych prosimy o kontakt mailowy.
   

 2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, są nieodpłatne. 
   

 3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest podanie przez Klienta poprawnych danych teleadresowych wraz z istniejącym adresem e- mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
   

 4. Klient może korygować i anulować Zamówienie do momentu potwierdzenia złożonego Zamówienia w sposób, o którym mowa w §2 ust. 1 powyżej.
   

 5. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem.
   

 6. Jeżeli po otrzymaniu automatycznego e-maila będącego potwierdzeniem złożenia Zamówienia Klient chciałby nanieść zmiany w Zamówieniu zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego: pph.domabud@op.pl nie dłużej jak w ciągu 12 godzin od złożenia Zamówienia. Wysłana wiadomość powinna zawierać opis wszystkich zmian.

 7. Jeżeli w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia Zamówienia Sklep nie skontaktował się z Klientem  w celu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji oznacza to, że przejął Zamówienie do realizacji (po uiszczeniu zapłaty przez Klienta za zamówiony produkt).

 8. Sklep realizuje Zamówienie w terminie od 2 do 4 dni roboczych od dnia otrzymania przelewu za zakupiony Towar.
   

 9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego Zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
   

 10. W przypadku braku możliwości potwierdzenia przyjęcia zamówienia wynikającego z winy Klienta (np. błędny e-mail, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail), złożone Zamówienie nie będzie rozpatrywane i zostanie anulowane w ciągu 72 godzin od momentu jego złożenia.
   

 11. W przypadku braku płatności zwykłym przelewem w terminie 72 godzin od momentu potwierdzenia Zamówienia, Zamówienie nie będzie rozpatrywane i zostanie anulowane.
   

 12. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
   

 13. W przypadku niedostępności produktu oferowanego na stronie internetowej Sklepu i zamówionego przez Klienta, Sklep poinformuje o tym Klienta e -mailem niezwłocznie po rozpatrzeniu Zamówienia.
   

 14. Wiążące dla stron są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia Zamówienia, dotyczy to w szczególności: ceny,charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminu i sposobu dostawy.
   

 15. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana (godz. 8:00) następnego dnia roboczego.
   

 16. Sklep realizuje Zamówienia na terenie Polski. W przypadku odbiorców zagranicznych, warunki Zamówienia będą prowadzone indywidualnie.
   

 17. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie oraz pośrednie szkody, które nastąpiły z przyczyn dotyczących Kupującego, za niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie dostarczanych Towarów.
   

 18. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  Stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. Klient składając Zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
   

 19. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:

 • w opcji płatności „za pobraniem” - z chwilą potwierdzenia tej formy płatności przez klienta oraz po potwierdzeniu złożonego zamówienia w sposób, o którym mowa w §2 ust. 1 powyżej;

 • w opcji zwykłego przelewu – po odnotowaniu wpłaty odpowiedniej kwoty na wskazane na stronie internetowej Sklepu konto bankowe oraz po potwierdzeniu złożonego zamówienia w sposób, o którym mowa w §2 ust. 1 powyżej.

§4

Płatności


 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 • za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru;

 • zwykłym przelewem - dokonując zapłaty na rachunek bankowy Sklepu internetowego: 
  ING Bank Śląski S.A.   38 1050 1142 1000 0092 4551 8536

 • w sposób określony na stronie internetowej Sklepu.

  2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

  3. Sprzedający realizuje dostawę Produktów w następujący sposób:

a) odbiór osobisty w siedzibie firmy;

b) wysyłka zakupionego Towaru firmą kurierską.

4. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 


 

§5

Wysyłka Towaru


 

 1. W momencie wysyłki Towaru, Klient otrzymuje od Sklepu e-mail z potwierdzeniem nadania paczki wraz z numerem listu przewozowego, dzięki któremu ma możliwość monitorowania przesyłki.
   

 2. Aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez e-mail ze Sklepem, który udzieli wszelkich informacji o stopniu zaawansowania realizacji Zamówienia.
   

 3. Razem z przesyłką dostarczone są: karta gwarancyjna - w przypadku towarów ją posiadających oraz dokumenty zakupu – oryginał faktury VAT lub, na życzenie Klienta, paragon fiskalny.
   

 4. Zamówiony towar Sklep wysyła transportem własnym lub za pośrednictwem firm wysyłkowych.
   

 5. Istnieje możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru w siedzibie firmy w godzinach otwarcia.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument złoży Sklepowi, w terminie 7 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podawania przyczyny odstąpienia.
   

 2. Konsument zwraca towar do Sklepu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
   

 3. W terminie 7 dni od zwrotu towaru Sklep zwraca Konsumentowi zapłaconą kwotę za towar. Konsument powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. Konsument nie poniesie żadnych kosztów zwrotu pieniędzy. Niezależnie od powyższego, Sklep może odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich wysłania, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument odpowiada jedynie za ewentualne zmniejszenie wartości towarów wynikające z posługiwania się  nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.
   

 4. W przypadku naruszenia przez Konsumenta warunków określonych w ust. 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, Towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Konsumentowi zapłaconej kwoty.
   

 5. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

 6. Artykuły elektryczne, elektroniczne nie podlegają zwrotowi.

§7

Własność intelektualna


 

 1. Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§8

Odpowiedzialność


 

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Sklepu.
   

 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikających z błędnej rejestracji Usługobiorcy.
   

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone usługobiorcy lub osobie trzeciej w skutek nieprawidłowego zabezpieczenia przez Usługobiorcę danych umożliwiających korzystanie  z usług świadczonych przez Sklep, w szczególności poprzez udostępnienie osobie trzeciej jego hasła lub loginu.

 

§9

Przerwy  techniczne


 

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami siły wyższej.
   

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do przerwy w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

§10

Dane osobowe


 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest:  PPH. DOMABUD  Bożena Nicia”,
  adres poczty elektronicznej: pph.domabud@op.pl
   

 2. Dane Klienta będą zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę jako Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych  w Sklepie. Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez użytkownika swoich danych  jest dobrowolne.
   

 3. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych Klienta ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
   

 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektrycznej skutkuję odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
   

 5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

 

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
   

 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.
   

 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 4. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sklep dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem. Uznaje się, że w miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień Regulaminu zastosowanie będą mieć odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

 5. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. 
   

 6. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a firmą Domabud rozstrzygane będą przez sąd w miejscowości właściwej dla firmy Domabud. 

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy  obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
   

 8. Klient niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
   

 9. Klient potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

Domabud
ul. Wilsona 30/32
42-200 Częstochowa
34 365 59 29
501 327 160
Wszystkie prawa zastrzeżone 2016
DO GÓRY