RODO

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest PPH.Domabud ul. Wilsona 30, 42-202 Częstochowa, email: pph.domabud@op.pl   Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.


Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach 
realizacji procesu składania ofert i/lub sprzedaży oraz zgodnie z treścią 
udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest 
rozpoczęcie w/w procesu lub zgoda osoby, której dane dotyczą. Kategorie 
danych przetwarzane przez Administratora to: imię i nazwisko,  nazwa i adres firmy, email, nr telefonu.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego 
zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych 
osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma 
prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą 
udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma 
prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi gromadzenie, 
przechowywanie, przeglądanie, drukowanie. Skutkami czynności o których 
mowa w zdaniu poprzednim, jest tworzenie dokumentacji handlowej i 
ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku 
do w/w czynności, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której 
dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując 
dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych wskazane we wstępie.
 

Domabud
ul. Wilsona 30/32
42-200 Częstochowa
34 365 59 29
501 327 160
Wszystkie prawa zastrzeżone 2016
DO GÓRY